HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– hatályos 2018. május 25-től –

 

1. Bevezetés

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. által végzett, egyes adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról.

Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapjainkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

Amennyiben az adatkezelés honlapunkon valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot. A honlapon alkalmazott sütikkel kapcsolatos adatkezelésekről az online felületekkel kapcsolatos adatkezelésekről (cookie tájékoztató) szóló tájékoztatóban olvashat.

Honlapunk: www.hajdurt.hu (továbbiakban: „Honlap”)

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:

▪ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)

A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

▪ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

2. Az adatkezelő személye

Név:

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (továbbiakban: Hajdu)

E-mail:

hajdu@hajdurt.hu

Telefon:

+36 52 582 700

Székhely:

4243 Téglás, 0135/9.

Cégjegyzékszám:

09-10-000396

Adószám:

13560281-2-09

3. Alapvető információk

3.1. A Hajdu általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat a Hajdu mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy a Hajdu más jogos érdeke szükségessé teszi.

3.2. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A Hajdu a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Hajdu nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A Hajdu nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a Hajdu-et megtévesztik.

3.3. A hozzájárulás megadása

a) Honlap esetén a Honlap használatával vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,

b) minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon írásban, elektronikus levélben, faxon stb.)

történik.

3.4. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a Hajdu részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).

3.5. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének – a 3.6. pontban meghatározott módon megtett – hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

3.6. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a személyes adatainak megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

3.7. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

3.8. A Hajdu a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.9. A Hajdu nem végez profilalkotást.

 

 

4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

a) HÍRLEVÉLKÜLDÉS

Érintettek

A hajdurt.hu honlapon hírlevélre feliratkozó személyek

Adatkezelés célja

A Honlap által kiküldött hírlevelet tartalmazó tájékoztató email kiküldése.

Kezelt adatok köre

Név*, e-mail cím*

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás

Adatfeldolgozó

AW Studio., képviseli: Balázsi Csaba (egyéni vállalkozó) székhely: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 42. tetőtér /10 ., cégjegyzékszám: 66226198-2-35,

Giganet Kft. székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1 fsz., cégjegyzékszám: 15-09-067789

 

The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) adatfeldolgozói tevékenység: hírlevélküldés biztosítása

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.

Egyéb

A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a szolgáltatás igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg az adatokat, a Hajdu nem tud hírlevelet küldeni Önnek.

 

b) AJÁNLATKÉRÉS

Érintettek

A Honlap ajánlatkérő aloldalát kitöltő személyek

Adatkezelés célja

A Honlapon keresztül az Adatkezelőhöz eljuttatott árajánlat-kérések kezelése

Kezelt adatok köre

Név*, e-mail cím*, telefon, az ajánlattal érintett területtel kapcsolatos adatok.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás

Adatfeldolgozó

AW Studio., képviseli: Balázsi Csaba (egyéni vállalkozó) székhely: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 42. tetőtér /10 ., cégjegyzékszám: 66226198-2-35,

Giganet Kft. székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1 fsz., cégjegyzékszám: 15-09-067789

Az adatkezelés időtartama

Szerződés létrejötte esetén 5 év, egyéb esetben egy év.

Egyéb

A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a szolgáltatás igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg az adatokat, a Hajdu nem tud megfelelő árajánlatot adni Önnek, illetve a megfelelő ajánlat kialakítása céljából nem tudja felvenni Önnel a kapcsolatot.

 

 

 

c) ÜZENETKÜLDÉS

Érintettek

A Hajdunak a honlapon keresztül üzenetet küldő személyek

Adatkezelés célja

Az Érintett által jelzett kérdés megoldása, megválaszolása, szükség esetén panaszkezelés

Kezelt adatok köre

Név*, emailcím*, telefonszám, az üzenet által esetlegesen tartalmazott személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás

Adatfeldolgozó

AW Studio., képviseli: Balázsi Csaba (egyéni vállalkozó) székhely: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 42. tetőtér /10 ., cégjegyzékszám: 66226198-2-35,

Giganet Kft. székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1 fsz., cégjegyzékszám: 15-09-067789

Az adatkezelés időtartama

Az érintett által jelzett ügy elintézését követő 1 évig, panasz esetén 5 évig.

Egyéb

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, e nélkül a Hajdu nem tud az üzenetre válaszolni.

 

d) TERVEZŐI SZOFTVER LETÖLTÉSE

Érintettek

A tervezői programot letöltő személyek

Adatkezelés célja

A HAJDU termékeinek használatával kapcsolatos tervezői szoftver rendelkezésre bocsátása az azt igénylők számára.

Kezelt adatok köre

Név, emailcím, státusz (kivitelező/szerelő/érdeklődő/építtető)

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás

Adatfeldolgozó

AW Studio., képviseli: Balázsi Csaba (egyéni vállalkozó) székhely: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 42. tetőtér /10 ., cégjegyzékszám: 66226198-2-35,

Giganet Kft. székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1 fsz., cégjegyzékszám: 15-09-067789

Az adatkezelés időtartama

A szoftver letöltéséig.

A státusszal kapcsolatban megadott adatokat a Hajdu egyéni azonosításra alkalmatlan formában, statisztikai célból gyűjti.

Egyéb

-

 

e) KÉSZÜLÉKEK BEÜZEMELÉSÉVEL ÉS A KÉSZÜLÉKCSERÉKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Érintettek

A HAJDU által forgalmazott termékek vásárlói közül azok a személyek, akik a fennálló garanciaidőn belül garanciális igényt érvényesítenek a megvásárolt termékkel kapcsolatban, illetve azok, akik beüzemelés-köteles terméket vásároltak.

Adatkezelés célja

Készülékek beüzemelésének és garanciális javításának biztosítása.

Kezelt adatok köre

Név, telefonszám, emailcím, cím

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, az érintettel fennálló közvetlen szerződés hiányában az érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozó

-

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a keletkezett adatokat a garanciaidő lejártáig kezeli

Egyéb

-

 

f) HAJDUHÍR MAGAZINNAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Érintettek

Azon személyek, akik hozzájárulásukat adták a róluk készült fénykép, vagy más tartalomnak a HajduHír magazinban történő megjelentetéséhez.

Adatkezelés célja

A HAJDU által a cégcsoport munkavállalói számára havi rendszerességgel kiadott magazin megjelentetése.

Kezelt adatok köre

Név, arckép, egyéb tartalom

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás

Adatfeldolgozó

Center-Print Kft., székhely: 4027 Debrecen, Füredi út 76., cégjegyzékszám: 09-09-001761 (adatfeldolgozói tevékenység: a HajduHír magazin kiadásával kapcsolatos nyomdai munkák elvégzése)

Az adatkezelés időtartama

A magazinban megjelent tartalom nem kerül selejtezésre.

Egyéb

 

 

g) A HAJDUHOZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOT BENYÚJTÓ SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE

Érintettek

Az adatkezelőnél álláspályázatra jelentkező, vagy egy adott álláshirdetés kapcsán kiválasztott személyek

Adatkezelés célja

 • A pályázat elbírálásáig végzett adatkezelés célja: a jelentkező szakmai alkalmasságának megítélése a meghirdetett pozíció kapcsán. Ahol a konkrét személyes adat gyűjtésének eltérő célja van, ott kifejezetten jelezzük az alábbi sorban.
 • A pályázat elbírálását követő adatkezelés célja: további álláslehetőségek megtétele céljából történő közvetlen megkeresések az adatkezelő által, amennyiben az érintett ehhez hozzájárult.

Kezelt adatok köre

 • Név, születési hely és idő, állampolgárság, állandó lakcím, tartózkodási hely (adatkezelés célja: jelentkező azonosítása)
 • Telefonszám, e-mail cím (adatkezelés célja: kapcsolattartás)
 • Megpályázott pozíció adatai
 • Iskolai végzettségre vonatkozó adatok
 • Szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok
 • Nyelvtudásra vonatkozó adatok (szellemi munkakörben foglalkoztatandó jelentkező esetén)
 • Bérigény
 • Közösségi oldal (pl. LinkedIn) nyilvános profilja, ha az itt szereplő adatok a megpályázott pozíció szempontjából releváns tájékoztatást nyújtanak
 • Szükség szerint: önéletrajz, és az abban szereplő adatok, pl.
 • arckép, ha ez szerepel az önéletrajzban
 • természetes személyazonosító adatok (név, nem, születési hely és idő, állampolgárság)
 • nyelvtudás, iskolai és egyéb végzettség, szakmai tapasztalat, preferált pozíció, érdeklődési terület
 • adott esetben vezetői engedély típusa, továbbá
 • egyéb, az önéletrajzban szereplő adatok.
 • Szükség szerint: motivációs levél és annak tartalma. Kérjük, hogy önéletrajzában és motivációs levelében ne adjon meg olyan adatot, amely a munkaviszony létesítése szempontjából nem releváns!
 • Szükség szerint: alkalmassági tesztek (a tesztek esetlegesen – a betöltött munkakörtől függően – logikai és matematikai feladatok megoldását követelhetik meg a jelentkezőtől. A teszteket nem használjuk arra, hogy a szakmai alkalmasság megítélésén túl egyéb információkat gyűjtsünk a jelentkezőről, ilyen információk megismerésére az általunk alkalmazott tesztek nem is alkalmasak. A teszteket szakértő elemzi, azok eredményét a toborzással foglalkozó munkatársunk ismerheti meg. Ezen felül a jelentkező nyelvismeretét tesztelhetjük, továbbá bizonyos szoftverek megfelelő ismeretét mérhetjük fel az állásinterjún.)

Adatkezelés jogalapja

A jelentkező hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni. Azonban, ha a munkaerőfelvétel céljából történő adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy nem áll módunkban álláspályázatát elbírálni. Amennyiben hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét.

Adatfeldolgozó

-

Az adatkezelés időtartama

 • Sikertelen pályázat esetén az álláspályázat elbírálásának időtartamát követő 90 nap, amennyiben az érintett nem adott hozzájárulást a további megkeresésekhez.
 • Amennyiben az érintett hozzájárult, vagy az érintett nem egy konkrét állásra jelentkezett, úgy az önéletrajzot (pályázatot) kettő évig őrizzük meg és használjuk fel álláslehetőségek közlése céljából.
 • Sikeres pályázat esetén az adatkezelő a jelentkezéskor megadott adatok közül a munkaviszony létesítéséhez és fenntartásához szükséges adatokat kezeli tovább, a külön, munkavállalóknak adandó tájékoztatás szerint.

Egyéb

A toborzással kapcsolatos adatkezelések tekintetében a HAJDU-val közös adatkezelők a HAJDU cégcsoport tagjai, a HAJDU Infrastruktura Zrt. és a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. Az adatkezelők elérhetősége egyezik a jelen tájékoztatóban ismertetett elérhetőséggel. A HAJDU elsődleges adatkezelőként azt a társaságot jelöli meg, amely társasághoz a jelentkező beadja a jelentkezését. 

5. Adatfeldolgozás

5.1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.

5.2. A Hajdu az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat. Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük a Hajdu által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:

a) tárhelyüzemeltetés

b) informatikai támogató jellegű szolgáltatás

5.3. Egyedi esetekben (nyereményjáték, akció stb.) a Hajdu igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.

5.4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Hajdu rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Hajdu rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6. Adattovábbítás

6.1. Az egyes adatkezelések ismertetésénél a Hajdu felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.

6.2. A Hajdu továbbá jogos érdeke alapján (pl. adminisztratív célokból egységes, cégcsoportszintű nyilvántartások létrehozása) továbbíthatja a személyes adatokat a HAJDU cégcsoport többi vállalatának:

HAJDU Infrastruktura Zrt. (4243 Téglás, 0135/9; cjsz: 09-10-000106), HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. (4243 Téglás, 0135/32; cjsz: 09-10-000395).

6.3. A Hajdu jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Hajdu nem tehető felelőssé.

7. Adattovábbítás harmadik országba

7.1. Harmadik országban (értsd. nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a Hajdu nem továbbít személyes adatot.

7.2. Adott esetben a Hajdu harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozót vehet igénybe. A Hajdu például bizonyos esetekben tömeges hírlevélküldés céljából igénybe veszi a MailChimp szolgáltatóját, a The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). A Mailchimp 2016-ban elfogadott ún. Privacy Shield hatálya alatt működik, amely lehetővé teszi a jogszerű adattovábbítást az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok adatkezelői és adatfeldolgozói között.

 

 

8. Milyen jogokkal rendelkezik Ön az adatkezeléssel kapcsolatban?

 • Joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről. A tájékoztatáshoz való jogát a jelen leírás szerint teljesítjük, de ha az itt olvasható információk között nem talál választ a kérdésére, akkor kérjük, jelezze nekünk e-mailen, vagy hívjon minket telefonon a fent jelzett elérhetőségeken. Természetesen postai levelet is írthat nekünk.
 • Joga van hozzáférni az Önnel kapcsolatosan általunk kezelt adatokhoz és kérheti a kezelt személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
 • Joga van a pontatlan adatai helyesbítését kérni.
 • Joga van visszavonni az adatkezelőnek adott hozzájárulást (ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét). A hozzájárulás visszavonásának az adatkezelés céljától függ hatása lehet Önre, pl. a hozzájárulása visszavonását követően nem tudunk Önnek megfelelő állásokat ajánlani, a javítást nem tudjuk elvégezni stb.
 • Joga van az adatainak törlését kérni, ez esetben azonban nem tudunk Önnek megfelelő állásokat ajánlani.
 • Bizonyos esetekben az adatokat nem töröljük, hanem a kizárólag a tárolásra korlátozzuk az adatkezelést. Akkor fordulhat ilyen elő, (i) ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné az adatok törlését kérni, csupán az adatok felhasználásának korlátozását kéri, (iii) az adatkezelés célja már nem áll fenn, de Ön valamilyen jogának érvényesítéséhez kéri az adatkezelést (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de meg kell vizsgálnunk, hogy a cégünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.
 • Joga van az általunk kezelt adatait megkapni és azok máshoz való továbbítását kérni (adathordozhatósághoz való jog). Joga van az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatai közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz.
 • Bizonyos esetekben joga van tiltakozni az adatkezelés ellen (ha például jogos érdek érvényesítéséhez szükséges okból, vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történik az adatkezelés).
 • Amennyiben azt tapasztalja, hogy bármilyen tekintetben jogellenesen kezeljük az adatait, akkor kérjük, mindenképpen jelezze nekünk, hogy mielőbb korrigálni tudjuk a sérelmes helyzetet.
 • Önnek joga van közvetlenül a hatósághoz is fordulni az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Ha Ön jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).
   
 1. Hogyan tudja érvényesíteni jogait?

Ha hozzánk fordulna azért, hogy valamely fenti jogát érvényesítse, akkor kérjük, a fent megjelölt elérhetőségeken keressen minket.

Amennyiben bejelenti, hogy valamely jogával élni kíván, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a kérés nyomán hozott intézkedéseinkről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbíthatjuk az időtartamot. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül mindenképpen tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, mi is elektronikus úton fogunk válaszolni, kivéve, ha kifejezetten megjelöli, hogy más módon kéri a választ.

Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Ön kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

Jogainak gyakorlását díjmentesen biztosítjuk. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 

10. Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36-52/582-700 telefonszámon vagy a következő elérhetőségeken:

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

4243 Téglás, 0135/9.

hajdu@hajdurt.hu

 

11. Hatály

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018 május 25-től alkalmazandó.